ระบบบริหารจัดการโครงการ

นโยบายการปฏิบัติราชการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล ต้องปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบริหารจัดการโครงการ จึงเป็นแหล่งเผยแพร่ โครงการ ของหน่วยงานสู่สาธารณะ บุคคลทั่วไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมของโครงการได้

เพื่อความสะดวกในการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ จึงได้จัดทำระบบบริหารจัดการโครงการขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบันทึกกิจกรรม รายงานความก้าวหน้าของโครงการ

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะติดตั้งระบบใช้งาน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และ คู่มือการติดตั้งได้


   
 

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการใช้งานในระบบบริหารจัดการโครงการ

คู่มือการติดตั้งระบบ (สำหรับหน่วยงานที่ต้องการติดตั้งระบบใช้งาน)

ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง (สำหรับหน่วยงานที่ต้องการติดตั้งระบบใช้งาน)

ระดับการใช้งาน
 • ระดับ 0 บุคคลทั่วไป
     เข้าถึงข้อมูลสรุปรายงาน
 • ระดับ 1 ผู้รายงานโครงการ
     เข้าถึงข้อมูลโครงการ บันทึก แก้ไข
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     การเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ระดับ 2 ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
     เข้าถึงข้อมูลบันทึก แก้ไข โครงการ
     แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
     โครงการ
 • ระดับ 3 ผู้บริหาร
     เข้าถึงข้อมูลรายงานสำหรับผู้บริหาร
 • ระดับ 4 ผู้ดูแลระบบ
     เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
     หน่วยงาน

 • Browser ที่แนะนำ

   
  ชื่อผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป