ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ / หัวหน้างาน / คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

ตามที่กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ ๑๕ กระทรวงสาธารณสุข) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ได้สรุปรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของโรงพยาบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานเภสัชกรรม

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1047 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560