ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ / หัวหน้างาน / คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC)

ด้วยกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จะจัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan สาขาที่ ๑๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมณัฐภพ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

งานเภสัชกรรม

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 1153 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2560