ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565 (ข้อ 1) (ข้อ 1)

วันที่ : 31 มีนาคม 2566

MOIT 5 ไตรมาสที่ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1(ข้อ 1)


ดาวน์โหลดเอกสาร 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 75 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 31 มีนาคม 2566