ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ประวัติความเป็นมา

 

          โรงพยาบาลโพนสวรรค์  เริ่มเปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลสาขา ชื่อว่า  “โรงพยาบาลโพนสวรรค์สาขา โรงพยาบาลท่าอุเทน ” พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยการยกระดับจากสถานีอนามัยโพนสวรรค์เป็นลักษณะ Exten OPD  ซึ่งมีแพทย์จากโรงพยาบาลท่าอุเทน มาตรวจรักษาในช่วงเช้า
         
         ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง มีพิธีเปิดเป็นทางการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั่นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓  ซึ่งถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมา และเปิดขนาด ๓๐ เตียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๖ หมู่ ๑๒ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม  มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่เศษ

         
ทิศเหนือ          จรดที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎรพัฒนา
         
ทิศใต้             จรดหมู่บ้านหนองนางเลิง
         
ทิศตะวันออก     จรดถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์
          
ทิศตะวันตก      จรดสถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์

         
 โรงพยาบาลโพนสวรรค์   รับผิดชอบทั้งอำเภอในกรณีที่รับรักษาต่อจากสถานีอนามัยด้วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเปิดบริการด้านการแพทย์แผนไทย,นวดสมุนไพร เป็นต้น

        
โรงพยาบาล  ขนาด ๓๐  มีจำนวนเตียงสามัญ ๒๔ เตียง ห้องพิเศษ ๓-๔ ห้อง อยู่ที่ตึกผู้ป่วยใน  เป็นห้องแยกโรค  ๑ ห้อง  และเตียงรอคลอด ๔ เตียง , เตียงหลังคลอด ๕ เตียง ,เตียงคลอด  ๒ เตียง อยู่ที่งานห้องคลอด  จนถึงปัจจุบันเปิดบริการเป็นเวลา ๒๓  ปี